Aan onze beide kindcentra is één medezeggenschapsraad (MR) verbonden die bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR houdt zich voornamelijk bezig met beleidsmatige zaken. Hierbij kunnen zij een adviserende rol hebben, of er wordt om instemming gevraagd. In de statuten staat beschreven om welke zaken het gaat.

De volgende ouders zitten in de MR:

Daan Remmers, oudergeleding Doesburg, voorzitter

vacant, oudergeleding Doesburg, 

vacant, oudergeleding Ellecom

 

De volgende leerkrachten zitten in de MR:

Minke Schoemaker, personeelsgeleding Ellecom

Manon Salazar Seijger, personeelsgeleding Doesburg

Wendy Driessen, personeelsgeleding Doesburg

 

De MR vergadert ongeveer één keer in de zes weken.

Het e-mailadres van de MR is: mr@mkcannefrank.nl.